Zpět Systém ohlašování

Informace pro WHISTLEBLOWING (oznámení o možném protiprávním jednání) – zákon č. 171/2023 Sb., platný od 1.8.2023

Oznámení se týkají:

Oznámení obsahující údaje o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u zaměstnavatele, pro kterého oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, případně v jiné organizaci, s níž je nebo byl oznamovatel v kontaktu na základě své pracovní činnosti (§ 2/1), a které:

 • má znaky trestného činu,

 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč,

 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vybrané oblasti.

Oznámení má obsahovat údaje o totožnosti oznamovatele (§ 2/2).

Oznámení není zpravidla porušením povinnosti mlčenlivosti (§ 3)

Vybrané oblasti právních předpisů:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

 • daně z příjmů právnických osob,

 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

 • ochrany spotřebitele,

 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

 • ochrany životního prostředí,

 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

 • ochrany finančních zájmů EU, nebo

 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU

Oznámení není zpravidla porušením povinnosti mlčenlivosti (§ 3)

Nejedná se o systém pro řešení jiných stížností a připomínek zaměstnanců